OLOF ÖRNBERG - präst
OLOF ÖRNBERG –
”En värdig och hederlig prästman ” (Samuel Liljeblad, 1788)

Tänk så lite som behövs för att puffa igång en släktforskare. Det behövs bara att man blir lite nyfiken på ett namn eller en händelse.
Någon präst eller prästsläkt har jag tidigare inte haft anledning att närmare studera, frånsett Luleå stifts första biskop, Olov Bergqvist, som bott i det hus där jag nu bor. Nu har jag bekantat mig lite med en kalixpräst, OLOF ÖRNBERG.

Min egen släktforskning har legat i träda ganska länge, eftersom jag tycker att jag kört fast. Men så fick jag ett intressant telefonsamtal från Eva Berggren i Sollentuna. Hon hade läst min artikel om Kyrkbrudarna i Jukkasjärvi och i Nederkalix. Eva uppskattade det jag skrivit. Bara en sån sak kan sätta igång forskarlusten, men det var istället ett namn – Örnberg en kyrkoherde och prost i Kalix och morfar till den lilla flickan Ulrika, som senare kallades Kyrkbruden i Nederkalix, som gjorde att jag började söka lite på släktnamnet Örnberg.
Under golvet i Kalix kyrka är en ung flicka, 8-åriga Ulrika (Ulla), begravd. Det är hon, som kallas kyrkbrud. I samma grav ligger hennes mor Barbro Katharina Örnberg, maka till krigsrådet Gustav Erik Petersson
Båda dog av det som kallades nervfeber = tyfus, som då härjade; mamman i slutet av 1815, dottern i januari 1816.
Någon vidare hjälp för Eva Berggren om ”något mer” om släkten Örnberg, kunde jag inte bidra med. I stort sett bara en förteckning över den familj som Barbro Katharina Örnberg kom ifrån. Hon lär ha kallats ”Babba”. Det var när jag såg uppgifterna om familjen som jag blev riktigt nyfiken. Pappan hette Olof Örnberg, mamman Margareta Warg och de hade fått 20 (!) barn, varav 11 blev vuxna.
Den här familjen bodde och verkade i KALIX!
Det räckte mycket väl för att sätta igång släktforskarintresset igen. Dessutom förekom benämningen trivialskola för flera personer. Jag insåg att jag som varit lärare i nästan 40 år inte längre hade full koll på vad trivialskolan stod för, trots många och långa lektioner och föreläsningar om Pedagogikens historia under min utbildningstid till lärare.
 
För mig börjar den här historien med lilla Ulrika Gustavsdotter, som avled i tyfus den 16 januari 1816. Hon liksom mamman Barbro Katharina Örnberg kläddes i de finaste kläder man hade i familjen och lades i samma grav under kyrkgolvet. Den var placerad så att det senare visade sig att förmultningen var nästan obefintlig. Kropparna var väl bevarade liksom kläderna. De vackra kläderna hade stor betydelse för benämningen kyrkbrud.
Då mamman och dottern dog, bodde familjen i en mindre herrgård, som hade namnet Åkrokshemmanet, Rian nr 1, nära den plats där Kalixälven gör en kraftig böj österut och nära nuvarande Riabron. Från början bodde familjen i fänriksbostället Johannesberg. Krigsrådet Gustav Erik Petersson hade tillhört Gustav III:s armé under kriget mot Ryssland 1788-1790. Under Gustav IV Adolfs krig mot Ryssland förlorade Sverige hela den finska delen av landet. Vintern 1808-1809 låg stora delar av den svenska armén förlagd till trakterna kring Kalix. Fältsjukan härjade svårt. Fler dog i fältsjukan än under strider med fienden. Det är samma diarrésjukdom = nervfeber = tyfus, som både Barbro Katharina Örnberg och dotter Ulrika dog av.

BARBRO KATHARINA ÖRNBERG var dotter till kyrkoherden OLOF ÖRNBERG och hans hustru MARGARETA WARG.
Olof Örnberg kom själv från en prästfamilj. Han var född 30.8.1724 i Luleå, död 7.9.1804 i Nederkalix, där han då var prost. Olof Örnbergs far och en bror var också präster. Förmodligen var det i samband med att de blev präster som namnet Örnberg togs.
Fader hette också Olof Örnberg, varför det ibland står Olof Olofsson Örnberg för sonen, som blev kyrkoherde i Nederkalix. Släkten kom från Medelpad, från Öråker i Sköns socken. Örnberg kan mycket väl syfta på de inledande bokstäverna i hembyn. Däremot har ör inte något samband med örn. Det betyder istället grovt grus = ör, och talar kanske om vilken typ av mark man hade att tillgå i byn Öråker.
Fadern till den äldre Olof Örnberg var bonden Olof Ersson från ett hemman som släkten innehaft i många generationer.

Margareta Warg var handlardotter från Piteå. Hon var född 19.3.1738 i Piteå och dog 26.1.1820. En källa anger att Margareta Warg dog i Nederkalix. Där hittar jag henne inte i Dödboken. En annan källa säger att det var i Piteå. Döda 1820 saknas i kyrkans böcker i Piteå.
Den 2.8.1759 vigdes de i Piteå, Margaretas hemförsamling.
Margaretas föräldrar var handlanden Hans Warg och hans hustru Anna Höjer.
Margareta Warg var 14 år yngre än sin make Olof Örnberg, som dog 1804. Hon hade fött 20 barn, varav 11 blev vuxna. Hon hade vid sin död 25 barnbarn och 15 barnbarnsbarn.

1788 var ett av de allra värsta hungeråren i Norrland och en av de mest drabbade socknarna var Kalix. Folk dog av svält, de hungrade och frös ihjäl. Under sommaren det här året gjorde en ung botanist, som hette Samuel Liljeblad från Uppsala universitet, en resa tillsammans med två andra botanister för att utforska landets norra delar. Senare blev Samuel Liljeblad professor och rektor i Uppsala.
I sina dagboksanteckningar (Diarium för en lappsk resa) berättar han om besöket i Kalix i prästgården hos prosten Olof Örnberg. Det var på återresan efter att de hade varit ända upp till Torneträsk. Liljeblad konstaterade nöjt att han kommit lika långt norrut som Olof Rudbecks expedition 1695 och längre än Carl von Linné, som längs Torneälven kom till trakterna av Vittangi och där vände.  Västerut kom Linné till Kvikkjokk (1732).
Samuel Liljeblad fick i prästgården höra många tragiska berättelser om svältkatastrofen i socknen, då många människor efter vinter 1787-1788 hittats ihjälfrusna i skogarna. De hade desperat försökt livnära sig på bark och halm men inte klarat livet. De unga botanisterna försökte via gästgivarna, kyrkoherden och hans komminister Crispin Thingvall lära folket att använda islandslav i maten.  Det lyckades inte så bra. Den beska smaken gjorde att de flesta avstod – potatis var inte heller omtyckt.
Då Samuel Liljeblad lämnade Kalix prästgård noterade han i sin dagbok från den lappländska resan att prosten Olof Örnberg var ”en värdig och hederlig prästman, som ägde en talrik familj och har haft 20 barn med en hustru.”

Av de 20 barn som Olof Örnberg och Margareta Warg fick har jag namnet bara på 13 och bara två av dem är födda i Nederkalix. Det är Carl Jakob f. 1779, d. 1845 i Piteå där han var borgmästare. Den yngste sonen är Jöran Fredrik, f. 1781, d. 1814, löjtnant i arméns flotta.
Alla övriga barn, inklusive krigsrådet Gustaf Erik Petersson hustru Barbro Catharina f. 1774, d. 1815, är födda i Skellefteå församling.
Margareta Warg fick sitt första barn, dottern Anna Brita, 1760 och sitt sista, Jöran Fredrik 1781. Hon var då 43 år gammal.

Olof Örnberg var född den 30 augusti 1724 i Luleå domkyrkoförsamling, där fadern Olof Örnberg (d.ä.) var skolmästare. I november 1721 fick han befallningen att strax före jul ”förfoga sig dit” (till Luleå). Han passade då på att i förbifarten, som det står i Herdaminnena, i Härnösand ta prästexamen och den 21 december prästvigdes han. Samma år gifte han sig med Märta Axelsdotter Sidenbom (underofficersdotter från Jämtland).
Även brodern till Olof Örnberg (d.y), Axel Örnberg f. 1726 i Luleå domkyrkoförsamling, blev präst.
Olof Örnbergs väg fram till kyrkoherdetjänsten och prostutnämningen i Kalix var ganska lång. I oktober 1742 tog han studenten i Uppsala.
1747 fick han tjänsten som vice apologist (ungefär räknelärare) i Piteå trivialskola. Det är en skolform som infördes 1649 för en lägre lärdomsskola jämfört med gymnasium. Trivialskolan kom senare att motsvara ungefär realskolan som den också kallas från och med 1905. Den skolformen kommer säkert många av oss ihåg ännu. I Kalix låg realskolan där simhallen nu finns.
1749 prästvigdes Olof Örnberg och uppehöll en tid stadskomministertjänsten i Piteå.
1759 utnämndes han till komminister i Skellefteå med tillträde 1 maj 1760.
1759 gifte han sig med Margareta Warg.
1778 var det kyrkoherdeval i Nederkalix. Olof Örnberg fick alla röster utom två.
1779 tillträdde Olof Örnberg kyrkoherdetjänsten.
1787 predikade han vid prästmötet i Piteå.
1791 utnämndes han till prost.

De barn som Olof Örnberg och Margareta Warg fick och som blev vuxna gick det bra för.
Anna Brita f. 1760, d, 1851, gifte sig med sjökaptenen Per Wiklund, Skellefteå.
Märta Helena f. 1761, d. 1799 gifte sig med lagmannen Carl Jöran Furtenbach.
Sophia Margareta f. 1762, d, 1831, gifte sig med prosten Erik Burman, Karl Gustafs  
   församling.
Hans Olof f.1767, d. 1804, blev sjökapten. Dog av lungsot nästan samtidigt som fadern i
   september 1804.
Erik f. 1768, d. 1797
Sara Maria f. 1769, d. 1854, gift med handlanden Erik Nyberg, Nederkalix.
Elisabet Magdalena född och död 1771
Barbro Katharina f. 1774, d. 1815, gift med krigsrådet Gustaf Erik Petersson, Åkroken,
   Neder-Kalix.
Anders Magnus f. 1775, d. 1852, inspektor på Bromö glasbruk i Västergötland.
Nils Per f. 1776, d. 1778.
Axel f. 1778, d. 1800, skeppsbyggmästare i Göteborg.
Carl Jakob f. 1779, d. 1845, assessor = färdigutbildad domare som ännu inte har ordinarie tjänst, borgmästare i Piteå.
Jöran Fredrik f. 1781, d. 1814, löjtnant vid arméns flotta.

OLOF ÖRNBERG (d.ä.) var förmodligen den förste med namnet Örnberg.
Han var son till bonden Olof Ersson och far bl.a. till två söner som blev präster, Olof Örnberg (d.y) och Axel Örnberg. Under den tid då Olof Örnberg var skolmästare i Luleå, föddes bl.a. de båda sönerna. 1734 sökte och fick han flest röster till en tjänst som kaplan i Burträsk, Skellefteå socken. (Kaplan = präst i en kapellförsamling, senare kyrkoherdens medhjälpare). Men tjänsten kunde han inte tillträda förrän han befriat sig från en del beskyllningar. Bl.a. hade han under sin provpredikan varit ohövlig mot kyrkoherden och skämtat alltför grovt. 
Kyrkoherden kunde godta Örnberg om han slutade upp med ohövligheterna och superiet.
Så småningom blev det förlikning och från 1736 innehade han komministertjänsten i Burträsk.
1752 drunknade han och en bonde på återresa från Lappvattnet då isen var alltför svag på Burträsket nära Skarviken.

AXEL ÖRNBERG, född i Luleå 1726,
var son till Olof Örnberg d.ä och två år yngre bror till Olof Örnberg d.y.
Han prästvigdes 1750, var bataljonspredikant vid Västerbottens regemente och regementspastor 1773. Han utnämndes till komminister i Piteå landsförsamling och tillträdde tjänsten 1776.
1780 utnämndes han till kyrkoherde i Burträsk. Han tillträdde 1782.
Prästerskapet i Burträsk hade fått en hjälppräst vid namn Olof Norenius, som dels gjort sig skyldig till dryckenskap, dels också visat kyrkoherden så kallad sidvördnad, d.v.s. ingen respekt utan snarare förakt.
Vid ting meddelade Örnberg att han kunde ta tillbaka sin anmälan om Norenius gjorde avbön och erkände sina förseelser. Norenius svarade att om han skulle gå ett steg mot förlikning så borde kyrkoherden gå två.
Innan domen föll i tingsrätten avled Axel Örnberg i juli 1794.
Axel Örnberg var gift med Elisabeth Catharina Rhén, f. Gedda, änka efter kyrkoherden Erik Rhén i Piteå. Hon och Axel Örnberg hade inga barn tillsammans.

KÄLLOR har jag hämtat från Wikipedia. Varifrån deras uppgifter är står inte angivet, men mycket sannolikt är att både för Nederkalix och Burträsk är det Härnösands stifts
Herdaminnen, som återges för Nederkalix och Burträsk (Skellefteå)

« Tillbaka
AKTUELLT

TAVLA bnr 79

2019-02-14

Tavlans namn: ÖDE LAND. Från ökenområdet norr om Vattnajökull på Island. Storleken, bredd ca 55 cm, höjd ca 46 cm. Olja

TAVLA nr 78

2019-02-13

Tavlans namn: PÅ VÄG. Storlek ca 55 cm bred, ca 46 cm hög. Olja

TAVLA nr 77

2019-02-12

Målningens namn är VÄGEN VÄSTERUT. Motivet från Kirjaluokta. Storleken på målningen: Bredd ca 61 cm, höjd ca 50 cm.

TAVLA nr 76

2019-02-04

Namn: MYRBÄCK. Storlek: 61 cm bred, 50 cm hög. Olja

TAVLA nr 75

2019-02-03

Tavlans namn: BJÖRKARNA PÅ MJÖLKUDDSBERGET. Storlek 65 cm bred, 54 cm hög. Olja.

TAVLA nr 74

2019-01-20

Tavlans namn "HEMLIGT HUS". Storleken: bredd 69 cm, höjd 50 cm. Olja

TAVLA nr 73

2018-12-19

Tavlan har fått namnet "FROSTENS STIG". Storleken är 61 cm bred, 50 cm hög. Olja.

TAVLA nr 72

2018-11-26

VÅREN PÅ VÄG  kallar jag den här målningen. Motivet hämtat nära Anderstjärnsvägen i Kalix. Målningens storlek är 50 cm (bredd), 61 cm (höjd). Olja

TAVLA nr 71

2018-11-15

Denna höstbild kallar jag FALLFÄRDIG. Platsen ungefär mitt emot vägskälet till Björsbyn. Tavlans storlek är ca 55c bred, 46 cm hög. Olja.

TAVLA nr 70

2018-11-14

Den här målningen kallar jag STRANDKALLEN eller LANDKALLEN. Platsen är nära SLUSSEN i Kalix-Nyborg. Skissen gjordes ute på plats. Storleken är ca 46 x 38 cm. Olja

TAVLA nr 69

2018-11-09

Detta fjällmotiv kallar jag ÖRNFJÄLL eftersom man kan ana en örn ("örnens huvud med näbben syns i kanten på den branta ravinen"). Storlek ca 54 cm bred, 654 cm hög. Olja

TAVLA nr 67

2018-11-09

Tavlan kallar jag KALL MORGON 1. Storleken är ca 61 cm bred, 51 cm hög. Olja

TAVLA nr 68

2018-11-09

Målningen kallar jag KALIX ÄLV, BONDERSBYN. Storleken är ca 70cm bred, 50 cm hög. Olja.

TAVLA nr 65

2018-10-26

Tavlans namn: Ditåt. Tre kor. Storlek: ca 65 cm bred, ca 54 cm hög. Olja.

TAVLA nr 64

2018-10-24

Tavlans namn: Från Hindersön. Storleken: ca 61 cm bred, ca 50 cm hög. Olja

TAVLA NR 62

2018-10-14

Tavlans namn: MYRLAND. Storlek ca 65 cm bred, 54 cm hög. Olja.

Tavla nr 63

2018-10-14

Tavlan kallar jag Vid E10. På väg mot Björkliden. Olja.
Storlek: ca 61 cm bred, 50 cm hög.

TAVLA nr 61

2018-10-11

Första höstisen. Olja. Storlek ca 61 bred, 50 hög.

TAVLA nr 60

2018-09-26

KALIX ÄLV rinner upp någonstans i trakten av Kebnekaise. På väg till och från Kiruna passerar man älven cirka 1,5 mil söder om Svappavaara. Tavlan kallar jag KALIX ÄLV, LAPPEASUANTO. Storleken är ung. 65 cm bred, 55 cm hög. Olja

TAVLA nr 59

2018-09-10

Tavlan har jag kallat Sommarfönster. Storlek: bredd ca 51cm,höjd ca 61 cm.
ANN-CATRINE JANSSON, Luleå

 

TAVLA nr 58

2018-08-25

Målningen heter KVARNTRÄSKBÄCKENS SISTA BÅT. Storleken är 70X70. Olja

TAVLA nr 57

2018-08-17

Den här tavlan kallar jag DÄR INGEN BOR. Olja. Storleken är ungefär 65 cm x 54 cm.

TAVLA nr 56

2018-07-12

Tavlan kallar jag TRÄDET VID ÄLVEN. Storleken är ca 60x51cm, olja.
EVA NILSSON, Hallen, Östersund

TAVLA nr 55

2018-05-27

Tavlan kallar jag GLÄNTAN. Storleken är 61 cm bred, 50 cm hög. Olja.

TAVLA nr 54

2018-04-05

Den här målningen kallar jag SÖRFORSEN (precis ovanför Sörbron). Storleken är ungefär 73 cm (bred) och 60 cm (hög). Olja. raan.nu. April 2018.

TAVLA nr 53

2018-03-20

Tavlans namn: FORS (Saarikoski). Storlek: 54 cm bred, 65 cm hög. Olja

TAVLA nr 52

2018-03-06

Kor är nyfikna och brukar komma så fort jag närmar mig ett kostängsel. Den här målningen kallar jag "NU GÅR JAG HEM". Storleken är cirka 61 cm (bredd och 50 cm (höjd). Olja

TAVLA nr 51

2018-02-25

Höst. Tavlan heter HÖSTBÄCK. Storleken är ca 65 cm bred, 54 cm hög. Olja

TAVLA nr 49

2018-02-19

Vårvinterbild. Målningen kallar jag VÄGEN INÅT SKOGEN. Olja. Storleken är ungefär 61 cm bred, 50 cm hög.
Konstföreningen FENIX mars 2018

TAVLA nr 50

2018-02-19

Tavlan heter FROST. Storleken är ca 61 cm bred, 50 cm hög. Olja

STINA NORDAHL, Torsång

TAVLA nr 46

2018-01-21

"Gamla hästkrafter" heter denna målning. Storlek: Cirka 65 bred, 54 hög. Olja

TAVLA nr 45

2018-01-14

Målningen kallar jag BAKI BODA. Den är nummer 1 för 2018, olja. Storleken är ca 60,5 cm bred och 50 cm hög

TAVLA nr 44

2017-12-21

Tavlan kallar jag SNÖTÄCKE. Storleken är ungefär 61 x 50 cm, olja

JERKER ABRAHAMSSON, SANDRA HEDLUND, Luleå
December 2017

TAVLA nr 43

2017-12-15

Tavlan kallar jag SNÖLADOR. Storleken är ca 65 cm bred, 56 cm hög. Olja. Konstföreningen FENIX mars 2018

TAVLA nr 42

2017-12-03

Tavlan kallar jag BERGEBO. Storleken är ca 55x46, olja

ERIK NORDAHL, Torsång (december 2017)

TAVLA nr 41

2017-11-17

Målningen kallar jag ANN-BRITTS MYR. Färgerna lite bleka i elljus och blixt. Storleken är cirka 55 cm bred, 46 cm hög. Olja.

PER NORDAHL, Torsång
December 2017

TAVLA nr 40

2017-11-13

BLÅMÖRKER, ca 55 cm bred, 46 cm hög, olja

MIKAEL RUDHOLM, Stockholm

TAVLA nr 39

2017-10-28

Tavlan heter VÄNTAN. Storleken är 65 cm bred, 55 cm hög (cirka). Olja 

TAVLA nr 38

2017-10-21

 Den här tavlan har jag kallat HÖST. Storleken är ca 61 cm bred, 51 cm hög, olja
Erik Nordberg, Luleå

 

TAVLA nr 37

2017-10-13

Den här målningen kallar jag KONTROLL 12. Storleken är ca 60 cm bred, 42 cm hög. Olja.

Ylva Sjöstedt, Marieholm
Oktober 2017

TAVLA nr 36

2017-10-06

Denna målning kallar jag ÄNG. Storleken är 65 bred, 54 hög, olja. Som vanligt återges färgerna inte exakt i elbelysning.

Jerker A + Sandra H okt 2017

TAVLA nr 35

2017-10-02

Den här målningen kallar jag HAGEN. Storleken är 55cm bred, ca 46 hög, olja

Jerker Abrahamsson och Sandra Hedlund, Luleå, november 2017

MÅNADENS DIKT

2017-10-01

MOTVINDSGATAN

I stan finns två gator:
NAMNLÖSA GATAN
ner mot hamnen
där ingen vill bo

MOTVINDSGATAN
den långa som slingrar sig
runt alla kvarter
och där kallblåsten råder
är den andra,
den där ingen vill bo


Det här är den 40:e MÅNADENS DIKT. De 40 dikterna har fört en tillvaro i det tysta. Förmodligen har ingen läst dem. Ingen har i alla fall gett ett enda ord som kommentar till någon av dem. 40 är ett jämnt och bra antal att runda av med. Någon fler MÅNADENS DIKT blir det inte.

TAVLA nr 33

2017-09-22

Oljemålning MARTIN

Martin Sjöstedt, Marieholm
Oktober 2017

TAVLA nr 34

2017-09-22

Lulefjärden, olja, storlek: bred ca 60,5 cm, höjd ca 49 cm

TAVLA nr 32

2017-09-04

Den här tavlan heter FRUKT. Storlek: ca 41 cm bred, ca 33,5 cm hög. Olja. Färgerna svåra att få exakta.

TAVLA nr 31

2017-09-01

Kaffepetter i Drängstugan, olja, bredd 48 cm, höjd 44 cm

MÅNADENS DIKT

2017-09-01

KRÅKSÅNGEN

Det är inte
sången
som är det fina i
kråksången.
Det är att
sångarna
och sången
finns.

Det här är den 39:e dikten jag satt in som Månadens dikt sedan starten i juli 2014. En till kan det nog bli.
40 kan vara ett bra avslutningsantal.

TAVLA nr 30

2017-08-11

Motivet är från Island. KAJPLATS kallar jag den. Bredden ca 45 cm, höjden ca 55 cm. Tavla nr 16 ANTON placeras nu i Arkivet

TAVLA nr 29

2017-08-05

Den här heter BÅTPLATYS, olja, ca 73 x 60. Tavla nr 15 placeras nu i ARKIV

YLVA och MARTIN SJÖSTEDT, Marieholm

TAVLA nr 28

2017-07-22

STRANDEN. Storlek bredd ca 73, höjd cirka 60, olja. Tavla nr 14 BLÅ LASTBIL förs nu över till ARKIVET
ANN-CATRINE JANSSON, Luleå

TAVLA nr 27

2017-07-14

kallar jag STENSKOG. (En brand i en skog) Tavlans storlek är ca 55 cm bred, 46 cm hög, olja

TAVLA nr 26

2017-06-26

Den här kallar jag STORM. Storleken är ca 73 cm (bredd) x  60 cm (höjd). Olja. Motivet är från Kalix skärgård

INGRID SJÖSTEDT, STAFFANSTORP

TAVLA nr 25

2017-06-21

Det har varit lite trögt ett tag. Många målningar är på gång. Nu blev VINDFLÖJEL I SKÄRGÅRDEN klar.
Storleken är 41 cm bred, 35 cm hög

MIKAEL RUDHOLM, Stockholm

TAVLA nr 24

2017-05-18

Den här målningen från fjällvärlden kallar jag UPPRINNELSE. Storleken är ca 65 cm bred, 55 cm hög. Oljemålning. Tavla nr 13 FORS flyttas nu över till Arkiv.

YLVA OCH MARTIN SJÖSTEDT, Marieholm

 

TAVLA nr 23

2017-04-28

BLEKINGE 84 kallar jag den här tavlan - den tredje jag gjort "från början" sedan jag började måla igen hösten 2016.Storleken är 53,5 cm bred, 65 cm hög. Det var svårt att i befintligt ljus på färgerna att stämma vid fotograferingen.

OK VARGEN, Kalix
Tavla nr 13, FORS, placeras i Arkiv.

TAVLA nr 22

2017-04-15

har jag kallat VASSBÅT. Storleken är ca 61 cm bred, 50 cm hög, olja. Målning nummer 12 "Fönster mot sjön" placeras nu i Arkiv. 

TAVLA nr 21

2017-04-10

Den här målningen kallar jag VINTERCYKEL. Ännu är det mer vinter än sommar här och cykeln får nog stå där den står någon vecka till. Målningens storlek är 55 cm bred, 46m cm hög. Målning nr 11 ("Småkvarn") placeras nu i Arkivet.

Jerker och Sandra 30.4.17

TAVLA 20

2017-04-08

kallar jag STORÖN, eftersom motivet är hämtat därifrån. Målningen påbörjades för flera år sedan. Storleken är 61 cm bred, 50 cm hög, olja. Tavla nummer 10, "Udden" har flyttats till Arkiv

Anna-Märta Henriksson, Storön

TAVLA nr 19

2017-04-04

har jag kallat MYR fritt efter naturen. Platsen är en bit öster om Töre i närheten av Tretjärnarna. Tavlans storlek är ca 61,5 cm bred och 50 cm hög, olja. Tavla nummer 9 har nu förts över till Arkivet.

STINA NORDAHL 30.4.17.

TAVLA nr 18

2017-03-28

blev klar igår, men då ville inte datorn samarbeta med mig. Tavlan heter "VÅR I ANDERSTJÄRNSSKOGEN"
Storleken är 73x60, olja. Tavla nummer 8, "Finska sidan" lägger jag nu i Arkivet

TAVLA nr 17

2017-03-13

kallar jag "Stenkoll". Det är den andra orienteringsmålningen. Storleken är ca 54,5 bred, 65,5 hög. Oljefärg som vanligt.
OK VARGEN, Kalix

 Målning nr 7 "På spaning" har nu förts över till Arkivet.

ARKIVET »
Leif Larsson Leif Larsson
Telefon: 070-683 40 47
Epost: leif@lars-son.se
BÖCKERNA E-SKRIFTER FÖRFATTAREN OM FÖRFATTARE ARTIKLAR KONTAKT NOVELLER