PALOKORVA MASUGN - rester av industrihistoria

Palokorva masugn. Kalle Uddeberg
Foto från 1958. Mannen som bär en 
utterbräda är Karl Uddeberg, Kiruna
 
     PALOKORVA MASUGN
     Rester från en industriepok

Idag är Palokorva en öde plats. Ett slitet och delvis vandaliserat bostadshus står ännu kvar och likaså två timrade förvaringshus. Inga människor bor här. Men det har varit en plats full av aktiviteter och gott om folk. Barnaskarorna har varit stora. Till och med skola har tidvis funnits. Nu är det tyst. Bara forsen i Torneälven hörs som förr.

Likadant är det runt om i Norrbotten. Resterna finns i bästa fall förklarade med en liten skylt. Så är det i Strömsund, där få hinner se masugnsruinen alldeles intill E4:an. Av Avafors och Törefors masugnar återfinns bara små kullar. Kalix kopparverks masugn (söder om Bodträsk) kan bara ses som diffusa ojämnheter i marken intill Moån. Yngre anläggningar som Rosfors t.ex. har kvar ganska välbevarade rester. Naturen håller långsamt på att återta en del av vår industrihistoria. På de flesta håll låter vi förfallet ske. Likadant är det med många gruvhål i terrängen i sökandet efter fältspat och malm. Märkliga hål i marken tycker många. Sällan finns det skyltar som förklarar.

Palokorvas masugn var en del av Kengis järnbruk utanför Pajala. I Palokorva står den kanske bäst bevarade av de gamla masugnsresterna i Norrbotten, men förfallet har tagit fart också där. Inte mycket har gjorts av myndigheterna för att bevara själva masugnspipan och de byggnader som står kvar.
Palokorva hade kanske aldrig blivit en liten by utan just den här forsen och inte om platsen legat någon annanstans. Palokorva ligger på västra stranden av Torne älv nära intill den plats lite längre ner, där Lainioälven flyter in i Torneälven. Det viktiga är att nedströms är älven ganska lätt att färdas i med ett fåtal svåra forsar. Uppströms mot Junosuando, mellan Tornefors och Palokorva, finns två strida forsar som båda är svåra att frakta tunga båtlaster igenom. Det hade stor betydelse för byns och masugnens placering i början av 1740-talet.

Palokorva är ett finskt ortnamn. Palo betyder ”nybränd”, ”ställe för skogsbrand”, korva bety-der i riksfinskan oftast ”öra” eller ”sidan, kanten av något”. Det kan också betyda ”fors eller strömdrag på ena sidan av ett vattendrag”, enligt språkforskaren Erik Wahlberg. Palokorva skulle då betyda ”Fors på ena sidan av älven intill ett ställe där det varit skogsbrand”. En man som hette Engström hade i uppdrag att hitta bästa platsen för en ny masugn. Han fann den och rapporterade till sina uppdragsgivare: ”Världens bästa plats (för en masugn) men den ligger bakom Guds rygg”.
Masugnen i Palokorva är en följd av 1600-talets hunger efter malm och metaller. Staten bevil-jade generösa villkor för malmbrytning och förädling av malm. Sökande efter malm av olika slag uppmuntrades. Vid den mäktiga forsen i Kengis lite öster om Pajala anlades det som då angavs vara världens nordligaste järnbruk, då man hittade ett lovande malmstråk i närheten. Malmen till järnbruket kom från en fyndighet som kallades Junosuando malmfält, som år 1642 hade upptäckts av två ekorrjägare, Lars Larsson (”Lasun Lassi”) och hans granne Jöns Andersson Mukka. Den trubbiga pil med järnspets, som Lars Larsson avlossade från sitt arm-borst bommade ekorren, men fastnade i en magnetisk sten, ett stort block av magnetit. Upp-täckarna blev i tidens anda så småningom belönade. De fick skattefrihet under hela sin levnad och likaså sönerna och de slapp utskrivning till krigstjänst och slapp gästning och att utföra skjutsningar. Skrönan om ekorrjakten kan vara sann, men det är inte omöjligt att männen var ute och aktivt sökte efter malm. Många andra gjorde det, utskickade av staten.
  
Platsen där järnmalmsfyndet gjordes heter nu Rautajoki, Järnbäcken. Den ligger alldeles intill Masugnsbyn, men fyndigheten heter Junosuando malmfält.
Först var det borgarna i Torneå som lockades att satsa på gruvbrytning. Men varken pengar eller kunskaper räckte till, så de erhållna privilegierna återlämnades. Någon hyttmästare hade inte anställts  och jag tror faktiskt att malmen kördes de 25 milen ner till Torneå, där hyttan fanns. 1646, efter bara två år, gav man upp, och den rike, tyske köpmannen i Stockholm Arendt Grape tog över. På den plats invid Rautajoki som senare kom att kallas Masugnsbyn lät Grape uppföra den första riktiga masugnen. Den kallades Junosuando masugn. För att kunna förädla tackjärnet från masugnen anlade Arendt Grape ett järnbruk vid Kengisforsen. Det låg 14,5 kilometer från Masugnsbyn och kallades Kengis bruk. Det mesta som hade med gruvindustri att göra framöver hade anknytning till Kengis bruk.

Det stora problemet som ställde till det mest för bruksägarna i norr var de långa och besvärliga transporterna. Både renar och hästar användes som dragdjur. Sommartid skedde många transporter dessutom med båtar. Bönderna uppges ha varit ganska ovilliga att arbeta inom gruvnäringen. Koltransporterna gjordes vanligtvis av bönderna med hästforor. Malmtranspor-terna sköttes till stor del av samerna. Mest malm kom från Junosuando malmfält, dvs. Mas-ugnsbyn. Det var en sträcka på 2,5 mil. Från Svappavaara fick renarna dra malmen 7 mil ge-nom väglöst land. Från Gällivare (Koskulls kullar) till Palokorva var det 9 mil. Det färdiga tackjärnet forslades till Kengis utanför Pajala. Dit var det drygt 4 mil och till Svanstein som Steinholtz låtit uppföra på 1750-talet mitt emot byn Turtola (på finska sidan av älven) var det ytterligare 8 mil. På vintern fick ofta en renhjord först trampa upp en stig, där sedan renrajden med ackjor med malm kunde komma fram i snön.

”Världens nordligaste järnbruk” gick växlande öden till mötes. Arendt Grape förlorade alla sina pengar i bruket, hans kompanjoner Abraham och Jacob Momma, senare adlade Reensti-erna, likaså. Kriget mellan Sverige och Ryssland i början av 1700-talet och ryska truppers härjningar i Kengis gjorde att bruket helt lades öde. Västerbottens bergslag som varit ägare en tid lät innan dess år 1706 bygga en andra masugn, närmare Kengis. Det var Tornefors masugn söder om Junosuando. 1709 var den masugnen färdig, men bara 6 blåsningar (= smältning av malm i masugnen) gjordes innan masugnen lades ner 1715. Orsakerna var flera. Det fanns två svåra forsar nedströms som försvårade transporterna till Kengis och masugnen stod inte på tillräckligt torr och stadig plats.

En ny masugn byggdes i Palokorva, 4 kilometer söder om Tornefors och nedanför de två for-sarna. Den nya platsen kallades även fortsättningsvis ibland för Tornefors och de boende upp-gavs i kyrkoböckerna omväxlande bo i Tornefors, i Palokorva eller i Tornefors/Palokorva. Den nya masugnen stod klar 1744 och enligt officiella papper var den i drift ända till 1873, inofficiellt ytterligare några år. Men starten blev bekymmersam. Den 18 juni 1745 eldhärjades masugnen. Den reparerades dock genast och hann ändå blåsa från den 9 augusti till den 17 september. Då blåsningen ägde rum var skenet från masugnen så starkt att man började kun-göra i sockenkyrkan när den skulle ske, så att folket inte tog ljusskenet för vådeld.

Produktionen varierade under åren. Masugnar var på den tiden igång endast under sommartid, ibland bara några veckor. 1772 var Palokorvas bästa år. Då fick man fram 153 ton tackjärn och masugnen var igång under 91 dagar, vilket var mycket. Palokorva masugn blåste sista gången 1879. Det var 6 år efter det att masugnen officiellt avförts från skattelängden. Samma år, den 1 juni 1879, härjades Kengis bruk av en eldsvåda, som totalförstörde hela bruket. Verksamheten i anslutning till masugnen i Palokorva upphörde tvärt. Efter den sista blåsning-en i Palokorva blev det som inte hunnit skickas iväg till Kengis lämnat. Än idag kan man se gjutformar på marken intill masugnen, bl.a. till järngrytor som en tid tillverkades där, och även bitar av tackjärn. Dessa tackjärnsstyckena kallades vanligen gösar eller galtar, som på tornedalsfinskan blev kalti. En boda för förvaring av tackjärnsstyckena kallades därför följakt-ligen för kaltipuoti.
Palokorvas masugn var den sista av Kengis bruks masugnar.
 
1759 byggdes en 250 meter lång kanal intill forsen för att ge ett jämnt flöde med vatten till det vattenhjul som höll igång de stora bälgarna som ökade temperaturen i masugnen. Längs kanalen byggdes även en skvaltkvarn. Både kanalen och platsen för skvaltkvarnen kan ännu ses på platsen och nära masugnspipan. Intill masugnsruinen finns grundstenarna till en stor kolbod. Genom stegning uppskattade jag den till 35x15 meter. Träkolet kördes in genom en öppning på övre plan. Från bottenplan gick sedan en lång gång upp till masugnskransen. Malmen hissade upp i särskilda hinkar och lager av malm och träkol lades växelvis i masugnen.

Intill masugnsruinen finns rester av rostugnar, där vattnet och andra ämnen som fanns i mal-men drevs ut genom bränning. Slagghögar finns också, en kolbotten och många rester efter husgrunder.
Palokorva masugn sysselsatte något tiotal människor året om. Vintertid var det kolning i sko-garna runt omkring som gällde och transporter av kol till kolmagasinet. På försommaren var det rostning och bokning av malmen. (Rostning = upphettning av malmen för att driva ut fukt och andra ämnen; bokning = rostad malm sönderkrossas till småflisor.)

Runt Palokorva masugn växte ett litet brukssamhälle upp. Åren 1828-1838 bodde här 15 fa-miljer med många barn. Dessutom några ensamstående. Vissa tider fanns det också skola i byn, och tidvis även affär. Omkring 1850 anlade bruket en knipsmedja = ett manufakturverk för tillverkning av bruksföremål. Smeden Johan Hjertström från Kengis rekryterades till byn. Han var nog den förste Hjertström/Hjärtström som bodde och arbetade i Palokorva och en av hans ättlingar är avgörande för att mitt intresse för den här platsen väcktes. Johan Hjertström och hans hustru Anna Greta Björnström bodde i det som kallades Strandstugan (Rantatupa).

Min mormor Johanna Maria Hjärtström född 1893, död 1922, var Johan Hjertströms barn-barn. Till mormors by åkte vi då och då som barn. Några gånger cyklade vi från Tärendö. Vi förvånades och imponerades av masugnen, men vi kopplade aldrig ihop platsen med mormor, som vi aldrig sett, och knappt hört talas om, förmodligen för att det var ungefär 30 år efter det hon dött. För mig och min bror var Palokorva mest ett märkligt och spännande utflyktsmål. Men vägen dit med de ändlösa sandhedarna och myrstråken mellan dem gjorde ett lika starkt intryck på oss, som var mer vana med ”storskogen” och havet.

Redan då, i början av 1950-talet, höll byn på att ödeläggas. Nu finns bara tre byggnader kvar, ett bostadshus byggt 1942 och två gamla stolpbodar. Av de två stolpbodarna av timmer som ännu står kvar vid älvstranden i Palokorva, kallas den ena ”muonapuoti” (muona = proviant, mat, puoti = bod). Enligt en bevarad bokföring kan man se att här såldes korn, rågmjöl, salt, hampa, blad- och rulltobak, torkad gädda, kläde, vadmal med mera.
Huset där skola bedrevs är borta liksom alla andra bostadshus, utom det som byggdes 1942. En stor ladugård byggd i sten är också riven. I huset från 1942 bodde Ture Hjärtström. Han och hans hustru Anna (Kalla) var de sista palokorvaborna. De bodde kvar ända till 1963, då de flyttade till Junosuando.

Ture Hjärtström, född 1891, död 1979, var bror till min mormor Johanna Maria Hjärtström. Det nya huset kallade de ”Nya sidan” och den gamla byggnaden närmare älvstranden ”Gamla sidan”.  Tures och Johanna Marias föräldrar hette Oskar Hjärtström, född 1.5. 1856, död 20.2. 1908 och Eva Johanna Mäki från Lovikka, född 22.6.1874, död 20.1. 1893, dagen efter Johanna Marias födelse.
Idag finns små skyltar som talar om var olika byggnader stått och anslagstavlor berättar lite om den livliga verksamhet som funnits i den lilla bruksorten. Idag är Palokorva en lugn och stilla plats som gjord för funderingar och återhämtning, då man sitter vid någon av de eldstä-der som gjorts i ordning. Torneälven brusar som förr.

   Källor:  Gruvor och bruk i norr
   Junosuandoboken
   Från Nasafjäll till SSAB av Staffan Hansson

Fotot tog jag 1958. Texten har varit publicerad i Kalix ForskarNytt

« Tillbaka
AKTUELLT

TAVLA bnr 79

2019-02-14

Tavlans namn: ÖDE LAND. Från ökenområdet norr om Vattnajökull på Island. Storleken, bredd ca 55 cm, höjd ca 46 cm. Olja

TAVLA nr 78

2019-02-13

Tavlans namn: PÅ VÄG. Storlek ca 55 cm bred, ca 46 cm hög. Olja

TAVLA nr 77

2019-02-12

Målningens namn är VÄGEN VÄSTERUT. Motivet från Kirjaluokta. Storleken på målningen: Bredd ca 61 cm, höjd ca 50 cm.

TAVLA nr 76

2019-02-04

Namn: MYRBÄCK. Storlek: 61 cm bred, 50 cm hög. Olja

TAVLA nr 75

2019-02-03

Tavlans namn: BJÖRKARNA PÅ MJÖLKUDDSBERGET. Storlek 65 cm bred, 54 cm hög. Olja.

TAVLA nr 74

2019-01-20

Tavlans namn "HEMLIGT HUS". Storleken: bredd 69 cm, höjd 50 cm. Olja

TAVLA nr 73

2018-12-19

Tavlan har fått namnet "FROSTENS STIG". Storleken är 61 cm bred, 50 cm hög. Olja.

TAVLA nr 72

2018-11-26

VÅREN PÅ VÄG  kallar jag den här målningen. Motivet hämtat nära Anderstjärnsvägen i Kalix. Målningens storlek är 50 cm (bredd), 61 cm (höjd). Olja

TAVLA nr 71

2018-11-15

Denna höstbild kallar jag FALLFÄRDIG. Platsen ungefär mitt emot vägskälet till Björsbyn. Tavlans storlek är ca 55c bred, 46 cm hög. Olja.

TAVLA nr 70

2018-11-14

Den här målningen kallar jag STRANDKALLEN eller LANDKALLEN. Platsen är nära SLUSSEN i Kalix-Nyborg. Skissen gjordes ute på plats. Storleken är ca 46 x 38 cm. Olja

TAVLA nr 69

2018-11-09

Detta fjällmotiv kallar jag ÖRNFJÄLL eftersom man kan ana en örn ("örnens huvud med näbben syns i kanten på den branta ravinen"). Storlek ca 54 cm bred, 654 cm hög. Olja

TAVLA nr 67

2018-11-09

Tavlan kallar jag KALL MORGON 1. Storleken är ca 61 cm bred, 51 cm hög. Olja

TAVLA nr 68

2018-11-09

Målningen kallar jag KALIX ÄLV, BONDERSBYN. Storleken är ca 70cm bred, 50 cm hög. Olja.

TAVLA nr 65

2018-10-26

Tavlans namn: Ditåt. Tre kor. Storlek: ca 65 cm bred, ca 54 cm hög. Olja.

TAVLA nr 64

2018-10-24

Tavlans namn: Från Hindersön. Storleken: ca 61 cm bred, ca 50 cm hög. Olja

TAVLA NR 62

2018-10-14

Tavlans namn: MYRLAND. Storlek ca 65 cm bred, 54 cm hög. Olja.

Tavla nr 63

2018-10-14

Tavlan kallar jag Vid E10. På väg mot Björkliden. Olja.
Storlek: ca 61 cm bred, 50 cm hög.

TAVLA nr 61

2018-10-11

Första höstisen. Olja. Storlek ca 61 bred, 50 hög.

TAVLA nr 60

2018-09-26

KALIX ÄLV rinner upp någonstans i trakten av Kebnekaise. På väg till och från Kiruna passerar man älven cirka 1,5 mil söder om Svappavaara. Tavlan kallar jag KALIX ÄLV, LAPPEASUANTO. Storleken är ung. 65 cm bred, 55 cm hög. Olja

TAVLA nr 59

2018-09-10

Tavlan har jag kallat Sommarfönster. Storlek: bredd ca 51cm,höjd ca 61 cm.
ANN-CATRINE JANSSON, Luleå

 

TAVLA nr 58

2018-08-25

Målningen heter KVARNTRÄSKBÄCKENS SISTA BÅT. Storleken är 70X70. Olja

TAVLA nr 57

2018-08-17

Den här tavlan kallar jag DÄR INGEN BOR. Olja. Storleken är ungefär 65 cm x 54 cm.

TAVLA nr 56

2018-07-12

Tavlan kallar jag TRÄDET VID ÄLVEN. Storleken är ca 60x51cm, olja.
EVA NILSSON, Hallen, Östersund

TAVLA nr 55

2018-05-27

Tavlan kallar jag GLÄNTAN. Storleken är 61 cm bred, 50 cm hög. Olja.

TAVLA nr 54

2018-04-05

Den här målningen kallar jag SÖRFORSEN (precis ovanför Sörbron). Storleken är ungefär 73 cm (bred) och 60 cm (hög). Olja. raan.nu. April 2018.

TAVLA nr 53

2018-03-20

Tavlans namn: FORS (Saarikoski). Storlek: 54 cm bred, 65 cm hög. Olja

TAVLA nr 52

2018-03-06

Kor är nyfikna och brukar komma så fort jag närmar mig ett kostängsel. Den här målningen kallar jag "NU GÅR JAG HEM". Storleken är cirka 61 cm (bredd och 50 cm (höjd). Olja

TAVLA nr 51

2018-02-25

Höst. Tavlan heter HÖSTBÄCK. Storleken är ca 65 cm bred, 54 cm hög. Olja

TAVLA nr 49

2018-02-19

Vårvinterbild. Målningen kallar jag VÄGEN INÅT SKOGEN. Olja. Storleken är ungefär 61 cm bred, 50 cm hög.
Konstföreningen FENIX mars 2018

TAVLA nr 50

2018-02-19

Tavlan heter FROST. Storleken är ca 61 cm bred, 50 cm hög. Olja

STINA NORDAHL, Torsång

TAVLA nr 46

2018-01-21

"Gamla hästkrafter" heter denna målning. Storlek: Cirka 65 bred, 54 hög. Olja

TAVLA nr 45

2018-01-14

Målningen kallar jag BAKI BODA. Den är nummer 1 för 2018, olja. Storleken är ca 60,5 cm bred och 50 cm hög

TAVLA nr 44

2017-12-21

Tavlan kallar jag SNÖTÄCKE. Storleken är ungefär 61 x 50 cm, olja

JERKER ABRAHAMSSON, SANDRA HEDLUND, Luleå
December 2017

TAVLA nr 43

2017-12-15

Tavlan kallar jag SNÖLADOR. Storleken är ca 65 cm bred, 56 cm hög. Olja. Konstföreningen FENIX mars 2018

TAVLA nr 42

2017-12-03

Tavlan kallar jag BERGEBO. Storleken är ca 55x46, olja

ERIK NORDAHL, Torsång (december 2017)

TAVLA nr 41

2017-11-17

Målningen kallar jag ANN-BRITTS MYR. Färgerna lite bleka i elljus och blixt. Storleken är cirka 55 cm bred, 46 cm hög. Olja.

PER NORDAHL, Torsång
December 2017

TAVLA nr 40

2017-11-13

BLÅMÖRKER, ca 55 cm bred, 46 cm hög, olja

MIKAEL RUDHOLM, Stockholm

TAVLA nr 39

2017-10-28

Tavlan heter VÄNTAN. Storleken är 65 cm bred, 55 cm hög (cirka). Olja 

TAVLA nr 38

2017-10-21

 Den här tavlan har jag kallat HÖST. Storleken är ca 61 cm bred, 51 cm hög, olja
Erik Nordberg, Luleå

 

TAVLA nr 37

2017-10-13

Den här målningen kallar jag KONTROLL 12. Storleken är ca 60 cm bred, 42 cm hög. Olja.

Ylva Sjöstedt, Marieholm
Oktober 2017

TAVLA nr 36

2017-10-06

Denna målning kallar jag ÄNG. Storleken är 65 bred, 54 hög, olja. Som vanligt återges färgerna inte exakt i elbelysning.

Jerker A + Sandra H okt 2017

TAVLA nr 35

2017-10-02

Den här målningen kallar jag HAGEN. Storleken är 55cm bred, ca 46 hög, olja

Jerker Abrahamsson och Sandra Hedlund, Luleå, november 2017

MÅNADENS DIKT

2017-10-01

MOTVINDSGATAN

I stan finns två gator:
NAMNLÖSA GATAN
ner mot hamnen
där ingen vill bo

MOTVINDSGATAN
den långa som slingrar sig
runt alla kvarter
och där kallblåsten råder
är den andra,
den där ingen vill bo


Det här är den 40:e MÅNADENS DIKT. De 40 dikterna har fört en tillvaro i det tysta. Förmodligen har ingen läst dem. Ingen har i alla fall gett ett enda ord som kommentar till någon av dem. 40 är ett jämnt och bra antal att runda av med. Någon fler MÅNADENS DIKT blir det inte.

TAVLA nr 33

2017-09-22

Oljemålning MARTIN

Martin Sjöstedt, Marieholm
Oktober 2017

TAVLA nr 34

2017-09-22

Lulefjärden, olja, storlek: bred ca 60,5 cm, höjd ca 49 cm

TAVLA nr 32

2017-09-04

Den här tavlan heter FRUKT. Storlek: ca 41 cm bred, ca 33,5 cm hög. Olja. Färgerna svåra att få exakta.

TAVLA nr 31

2017-09-01

Kaffepetter i Drängstugan, olja, bredd 48 cm, höjd 44 cm

MÅNADENS DIKT

2017-09-01

KRÅKSÅNGEN

Det är inte
sången
som är det fina i
kråksången.
Det är att
sångarna
och sången
finns.

Det här är den 39:e dikten jag satt in som Månadens dikt sedan starten i juli 2014. En till kan det nog bli.
40 kan vara ett bra avslutningsantal.

TAVLA nr 30

2017-08-11

Motivet är från Island. KAJPLATS kallar jag den. Bredden ca 45 cm, höjden ca 55 cm. Tavla nr 16 ANTON placeras nu i Arkivet

TAVLA nr 29

2017-08-05

Den här heter BÅTPLATYS, olja, ca 73 x 60. Tavla nr 15 placeras nu i ARKIV

YLVA och MARTIN SJÖSTEDT, Marieholm

TAVLA nr 28

2017-07-22

STRANDEN. Storlek bredd ca 73, höjd cirka 60, olja. Tavla nr 14 BLÅ LASTBIL förs nu över till ARKIVET
ANN-CATRINE JANSSON, Luleå

TAVLA nr 27

2017-07-14

kallar jag STENSKOG. (En brand i en skog) Tavlans storlek är ca 55 cm bred, 46 cm hög, olja

TAVLA nr 26

2017-06-26

Den här kallar jag STORM. Storleken är ca 73 cm (bredd) x  60 cm (höjd). Olja. Motivet är från Kalix skärgård

INGRID SJÖSTEDT, STAFFANSTORP

TAVLA nr 25

2017-06-21

Det har varit lite trögt ett tag. Många målningar är på gång. Nu blev VINDFLÖJEL I SKÄRGÅRDEN klar.
Storleken är 41 cm bred, 35 cm hög

MIKAEL RUDHOLM, Stockholm

TAVLA nr 24

2017-05-18

Den här målningen från fjällvärlden kallar jag UPPRINNELSE. Storleken är ca 65 cm bred, 55 cm hög. Oljemålning. Tavla nr 13 FORS flyttas nu över till Arkiv.

YLVA OCH MARTIN SJÖSTEDT, Marieholm

 

TAVLA nr 23

2017-04-28

BLEKINGE 84 kallar jag den här tavlan - den tredje jag gjort "från början" sedan jag började måla igen hösten 2016.Storleken är 53,5 cm bred, 65 cm hög. Det var svårt att i befintligt ljus på färgerna att stämma vid fotograferingen.

OK VARGEN, Kalix
Tavla nr 13, FORS, placeras i Arkiv.

TAVLA nr 22

2017-04-15

har jag kallat VASSBÅT. Storleken är ca 61 cm bred, 50 cm hög, olja. Målning nummer 12 "Fönster mot sjön" placeras nu i Arkiv. 

TAVLA nr 21

2017-04-10

Den här målningen kallar jag VINTERCYKEL. Ännu är det mer vinter än sommar här och cykeln får nog stå där den står någon vecka till. Målningens storlek är 55 cm bred, 46m cm hög. Målning nr 11 ("Småkvarn") placeras nu i Arkivet.

Jerker och Sandra 30.4.17

TAVLA 20

2017-04-08

kallar jag STORÖN, eftersom motivet är hämtat därifrån. Målningen påbörjades för flera år sedan. Storleken är 61 cm bred, 50 cm hög, olja. Tavla nummer 10, "Udden" har flyttats till Arkiv

Anna-Märta Henriksson, Storön

TAVLA nr 19

2017-04-04

har jag kallat MYR fritt efter naturen. Platsen är en bit öster om Töre i närheten av Tretjärnarna. Tavlans storlek är ca 61,5 cm bred och 50 cm hög, olja. Tavla nummer 9 har nu förts över till Arkivet.

STINA NORDAHL 30.4.17.

TAVLA nr 18

2017-03-28

blev klar igår, men då ville inte datorn samarbeta med mig. Tavlan heter "VÅR I ANDERSTJÄRNSSKOGEN"
Storleken är 73x60, olja. Tavla nummer 8, "Finska sidan" lägger jag nu i Arkivet

TAVLA nr 17

2017-03-13

kallar jag "Stenkoll". Det är den andra orienteringsmålningen. Storleken är ca 54,5 bred, 65,5 hög. Oljefärg som vanligt.
OK VARGEN, Kalix

 Målning nr 7 "På spaning" har nu förts över till Arkivet.

ARKIVET »
Leif Larsson Leif Larsson
Telefon: 070-683 40 47
Epost: leif@lars-son.se
BÖCKERNA E-SKRIFTER FÖRFATTAREN OM FÖRFATTARE ARTIKLAR KONTAKT NOVELLER